Keep

Sắp xếp. Ghi lại cảm hứng và việc cần làm một cách dễ dàng. Cộng tác trên ghi chú với các thành viên trong nhóm và đặt nhắc nhở để luôn theo kịp tiến độ. Mọi thứ đều đồng bộ hóa trên các thiết bị của bạn nên nội dung quan trọng luôn trong tầm tay.

  • Cùng nhau làm được nhiều việc hơn.
  • Cập nhật ghi chú mọi lúc, mọi nơi.

Ghi chú

Ghi lại nội dung quan trọng và làm được nhiều việc hơn.

Bắt đầu ngay hôm nay G Suite— thật dễ dàng.

Some of Our Results

100%

Xuất bản lịch lên web

100%

Tôi có bao nhiêu bộ nhớ với Drive?

100%

Lịch Google có lời nhắc sự kiện không?